Инвестиционно намерение „РВР на ГНК – 4 в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014 – 2020 г.“

Инвестиционно намерение „РВР на ГНК – 4 в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014 – 2020 г.“ с възложител „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Струма – Места…/П-01-201-4