Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение“Изграждане на автосервиз и тир-паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.241.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение“Изграждане на автосервиз и тир-паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.241.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Я.Георгиев…/П-01-275-4