Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на корекционна стена на дере с дължина 20 м, бетонирано дъно на дере, 2 броя прагове и възстановяване на част от улица в обхвата на стената от О.Т. 40А до О.Т. 431, до кв. 5 по плана на с. Кочан

Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на корекционна стена на дере с дължина 20 м, бетонирано дъно на дере, 2 броя прагове и възстановяване на част от улица в обхвата на стената от О.Т. 40А до О.Т. 431, до кв. 5 по плана на с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград“ с възложители Община Сатовча…/П-01-30-4