Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Автокъща и магазин за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор № 24791.132.929, местност „Друмо”

Инвестиционно предложение „Автокъща и магазин за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор № 24791.132.929, местност „Друмо”, в землището на с. Дяково, община Дупница“…/П-01-157-1