Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Актуализиране на разрешение за поставяне на преместваем обект – фургон, в поземлен имот с идентификатор 37174.13.358, землище с. Кладница

Инвестиционно предложение „Актуализиране на разрешение за поставяне на преместваем обект – фургон, в поземлен имот с идентификатор 37174.13.358, землище с. Кладница, община Перник“…/П-01-161-1