Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода  от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към хотелски комплекс „Изгрева“ върху  ПИ 02693.501.377 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода  от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към хотелски комплекс „Изгрева“ върху  ПИ 02693.501.377 по КК и КР на с. Баня община Разлог  одобрени със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г на ИД на АГКК“ с възложител „Изгрева” ООД…/П-01-128-1