Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение: „Водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулиина баня“ за захранване на хигиенна баня, разположена в поземлен имот с идентификатор 02693.501.5066 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на е. Баня

Инвестиционно предложение: „Водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулиина баня“ за захранване на хигиенна баня, разположена в поземлен имот с идентификатор 02693.501.5066 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на е. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Ник Енд Ес 2015“ ООД…/П-01-82-1