Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от КЕИ „Женската баня“ (нов каптаж)

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от КЕИ „Женската баня“ (нов каптаж) от НМВ „Ощава – хладката баня“ към почивна сграда   в имот №000180, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград” с възложител ЕТ „Даниела Цветанова“ …/П-01-426-8