Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от КЕИ „Вихрен“ за питейно-битово водоснабдяване на хижа „Вихрен“ в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от КЕИ „Вихрен“ за питейно-битово водоснабдяване на хижа „Вихрен“ в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложители Сдружение „Български туристически съюз“ и Национална спортна академия „Васил Левски“…/П-01-4-2