Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане от вада „Рибарска“, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 04279.619.234

Инвестиционно предложение „Водовземане от вада „Рибарска“, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 04279.619.234 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел охлаждане на топлообменник на котел, изгарящ биомаса с цел получаване на електроенергия“, с възложител „Агро ойл транс“ ЕООД…/П-01-289-10