Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител свещенник О. А., представител на Манастир „Свети Николай“…/РР-01-72-2