Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално- облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана-2“

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално- облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана-2“ на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител „ГЕЙТ” ЕООД …/П-01-91-1