Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Могилата”

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Могилата” на територията на с. Стефаново, община Радомир, област Перник” с възложител „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД…/П-02-8-3