Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфиболити от находище „Звезда“, землище на с. Плетена

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфиболити от находище „Звезда“, землище на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград” с възложител „Априлови“ ООД …/П-01-105-5