Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот 44183, землище на с.Лозно

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот 44183, землище на с.Лозно, община Кюстендил“, с възложител „Веленто Груп“ЕООД…/П-01-75-3

shares