Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот №55871.511.527 по плана на гр. Перник, община Перник, област Перник за водоснабдяване на автомивка“

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот №55871.511.527 по плана на гр. Перник, община Перник, област Перник за водоснабдяване на автомивка“ с възложител „Славейко 2019“ ЕООД…/П-01-30-1