Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващия КЕИ „Орлино“

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващия КЕИ „Орлино“, находящ се в имот №000269, подотдел 308„д“ от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“ по ГСП-2016г. на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик“, с Възложител „БАРИ ТРАНС“ ЕООД – гр. Смолян. …/П-01-480-3