Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Жилищни сгради в позмлени имоти с идентификатори 02676.28.51, 02676.28.52 и 02676.28.53, местност „Карантията“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Жилищни сгради в позмлени имоти с идентификатори 02676.28.51, 02676.28.52 и 02676.28.53, местност „Карантията“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, представляващи бивш имот с идентификатор 02676.28.40 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложители К. О., А. А. и Е. А…./П-01-195-9