Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ XII, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на е. Логодаж, община Благоевград

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ XII, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на е. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“, възложители В. КАРАКАШЕВА И Б. СТОЕВ…/П-01-304 -3