Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност „Ранковец“ и 57176.42.7 и местност „Бангеица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност „Ранковец“ и 57176.42.7 и местност „Бангеица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Д. Рошков…/П-01-336-1