Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, на територията на Община Ковачевци

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, на територията на Община Ковачевци, Област Перник”, с възложител Община Ковачевци…/П-01-27-9