Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.6.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.6.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел напояване на зелени площи и оросяване на бетонови площадки към изградения автосервиз в имота“ с възложител Б. Ангелов – управител на „ДЕСИЛИЯ АУТО“ ЕООД…/П-01-236-1