Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1″ в поземлен имот с идентификатор 49312.22.40 (стар №022040), м. „Пинговица” по КККР на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1″ в поземлен имот с идентификатор 49312.22.40 (стар №022040), м. „Пинговица” по КККР на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград“, с възложител Земеделски производител „Д. Ризаков”…/П-01-338 -1