Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изградено в поземлен имот с идентификатор 05606.32.18 в местност „Пенковото“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изградено в поземлен имот с идентификатор 05606.32.18 в местност „Пенковото“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител Териториално „ДГС Гоце Делчев“  към Югозападнодържавно предприятие ДП…/П-01-217-1