Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”

Инвестиционно предложение за „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, с възложител ”РЕСУРС-1” АД…/П-01-214-1