Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство след промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 43918.77.2 по КК и КР на с. Лобош

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство след промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 43918.77.2 по КК и КР на с. Лобош, местност „Лещаро“, община Ковачевци с Възложител Ю. Герасимова…/П-01-248-4