Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство“ („жс“) в нов квартал 1 и нова улица о. т. 1 – о. т. 8 по плана на м. „Трещеник“, гр. Якоруда, общ. Якоруда с цел урегулиране на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58 и 87338.670.63 по одобрените КККР на гр. Якоруда

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство“ („жс“) в нов квартал 1 и нова улица о. т. 1 – о. т. 8 по плана на м. „Трещеник“, гр. Якоруда, общ. Якоруда с цел урегулиране на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58 и 87338.670.63 по одобрените КККР на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград“ за образуване на нови УПИ I65, УПИ II65, УПИ III65, УПИ IV65, УПИ V65, – за „жс“ в нов квартал 2 и две нови улици о. т. 9 – о. т. 10 и о. т. 11 – о. т. 13 по плана на м. „Трещеник“, гр. Якоруда, общ. Якоруда с цел урегулиране на ПИ с идентификатори 87338.670.58 и 87338.670.65 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград“…/П-01-238-1