Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за изграждане на автомивка в имот №04279.36.87 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка в имот №04279.36.87 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” с възложител „Викинг“ ЕООД…/П-01-66-1