Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на двоя броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени КК и КР на гр. Петрич

Инвестиционно предложение за „Изграждане на двоя броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени КК и КР на гр. Петрич, област Благоевград, с цел допълнително питейно-битово водоснабдяване на гр. Петрич“, с възложител Община Петрич…/П-01-121-8