Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща – паркинг,  автосервиз и административна сграда в ПИ 04532.92.34

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща – паркинг,  автосервиз и административна сграда в ПИ 04532.92.34, местност „Бистреница“, землище на гр.Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил“, с възложител Х. Г. …/П-01-59-1