Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складово – производствени дейности, склад за съхранение на селскостопанска продукция, хотел, ресторант, административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20, местност „Дурлъовица”

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складово – производствени дейности, склад за съхранение на селскостопанска продукция, хотел, ресторант, административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20, местност „Дурлъовица” по КККР на с. Долно Спанчево, общ. Петрич”, с възложител „МЕЛНИК 2004″ ООД…/П-01-155-1