Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на индустриален парк „Зелен дол“, обхващащ поземлени имоти или части от тях с идентификатори: 30702.29.170, 30702.29.175, 30702.29.191, 30702.29.449, 30702.29.672, 30702.29.676, 30702.29.680, 30702.29.685, 30702.32.6, 30702.42.269, 30702.42.287, 30702.42.445, 30702.42.447, 30702.42.451, 30702.52.285, 30702.52.286, 30702.52.290, 30702.52.442, 30702.52.444 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол

Инвестиционно предложение за „Изграждане на индустриален парк „Зелен дол“, обхващащ поземлени имоти или части от тях с идентификатори: 30702.29.170, 30702.29.175, 30702.29.191, 30702.29.449, 30702.29.672, 30702.29.676, 30702.29.680, 30702.29.685, 30702.32.6, 30702.42.269, 30702.42.287, 30702.42.445, 30702.42.447, 30702.42.451, 30702.52.285, 30702.52.286, 30702.52.290, 30702.52.442, 30702.52.444 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград…./П-01-241-4-1