Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00014.108.35 в местността Тумбата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител В. Метуш

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00014.108.35 в местността Тумбата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител В. Метуш…./П-01-408-1