Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на свинеферма с транжорна, склад и офис в имот с идентификатор 68792.182.1, местност „Бановица“, с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „НАЙ 2017“ ЕООД и Община Благоевград

Инвестиционно предложение за „Изграждане на свинеферма с транжорна, склад и офис в имот с идентификатор 68792.182.1, местност „Бановица“, с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „НАЙ 2017“ ЕООД и Община Благоевград…./П-01-90-8