Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Капатово, община Петрич от тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 36083.48.135, в местността Чардако, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич

Инвестиционно предложение за „Осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Капатово, община Петрич от тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 36083.48.135, в местността Чардако, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…./П-01-73-1