Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за осъществяване на „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция и възстановяване на язовир „Земен“

Инвестиционно предложение за осъществяване на „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция и възстановяване на язовир „Земен“, община Земен“ с възложител Община Земен…/П-01-115-1