Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби” в рибарник в м. „Кемера”, землището на с. Змеица

Инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби” в рибарник в м. „Кемера”, землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с код по ЕКАТТЕ 31259“, с Възложител „СЕРГО ИНВЕСТ“ЕООД…/П-01-85-1