Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Проект на Подробно устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.772.6 в местността „Катарино“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Инвестиционно предложение за „Проект на Подробно устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.772.6 в местността „Катарино“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство“, възложител И. Парушев…/П-01-310-1