Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща производствена дейност с добавяне на производство на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос – лекарствени продукти в съществуващ цех за течни лекарствени продукти, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.2618.76, разположена в поземлен имот  с идентификатор 65334.301.2618 по одобрени КК и КР на гр. Сандански

Инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща производствена дейност с добавяне на производство на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос – лекарствени продукти в съществуващ цех за течни лекарствени продукти, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.2618.76, разположена в поземлен имот  с идентификатор 65334.301.2618 по одобрени КК и КР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с Възложител „Софарма“ АД…/П-01-184-1