Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение Изграждане на автомивка на самообслужване, състояща се от 4 бр. клетки и съоръжение за добив на подземни води”

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване, състояща се от 4 бр. клетки и съоръжение за добив на подземни води в имот, с идентификатор 55871.514.760, представляващ УПИ II – 20760, кв. 236, ул. „Ленински проспект“, гр. Перник, общ. Перник, с възложители Р. А. и Б. К…/П-01-125-2