Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.20.35 в местност Въчевица, землище на с. Еленово

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.20.35 в местност Въчевица, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“, с Възложител К. В…/П-01-186-2