Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Микрево

Инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Микрево, община Струмяни“, с възложител Община Струмяни …/П-01-36-1