Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 (четири) броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.50.41, местност Бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 (четири) броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.50.41, местност Бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 7 от находище на минерална вода „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към къщите за гости“, с възложител „Мехомия инвест“ ЕООД…/П-01-62-3