Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2, местност „Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев

Инвестиционно предложение „Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2, местност „Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител „ЕВРОТЕРМ ГРУП“ ООД…/П-01-131-1