Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Келебека”, община Доспат, област Смолян, с възложител: С.П-01-58-1 С.