Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда и сондажен кладенец в имот 83.499 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калеовци“, землище на с. Дъбрава

Инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда и сондажен кладенец в имот 83.499 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калеовци“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител С. Георгиев…/П-01-212-1