Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане рибарник за развъждане и отглеждане на пъстърва, лин и други сладководни риби в поземлен имот № 018018

Инвестиционно предложение „Изграждане рибарник за развъждане и отглеждане на пъстърва, лин и други сладководни риби в поземлен имот № 018018, землище на с. Вратца, община Кюстендил, с възложител И.  А…./П-01-65-1