Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение “Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение “Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложители И. Пачеджиев, И. Златев, М. Минкова, Д. Николова…/П-01-306-1