Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ – Сандански в поземлен имот с идентификатор 65334.212.634, местност „Боруна“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ – Сандански в поземлен имот с идентификатор 65334.212.634, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград” с възложител Община Сандански…/П-01-86-2