Инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11

Инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото оборудване” с възложител ЗП  О. П…/П-01-120-1